Skip to content

Pundungan

May 6, 2011
tags: , ,

Tata Danamihardja
Ku kolot sok dipapatahan, ulah sok pundungan cenah. Goreng kalakuan kitu teh. Matak ngajauhkeun rejeki. Di sakola, ku bapa kalih ibu guru oge kitu dipapatahan teh. Pundungan, belikan, delitan, hartina eta-eta keneh. Kabehanana oge sipat anu dipahing, sabab mangrupa sipat anu leuwih loba madorotna ti batan mangpaatna.

Jaman keur SD sok kapeto nyanyi anggana sekar. Nyanyi solo tea mun ceuk basa legegna mah. Kapake, da di sakola teh tara nitah sasaha deui. Teuing bakating ku alus, teuing pedah euweuh deui. Pokona mah matak sumanget we ka kuringna. Padahal da teu diburuhan ieuh eta teh. Paling lamun diadu antar sakola heg kabeneran meunang, hadiahna teu pira, biasana ukur buku tulis ‘Letjes’ sapuluh siki. Tapi da kabungah mah teu salawasna diukur ku materi. Aya kareueus nu mandiri mun kabisa urang diajenan, najan ukur ku omongan cek paribasana.

Nincak SMP, mimiti loba pamolah. Ngamen. Ngabring jeung babaturan. Kuring maen gitar bari nyanyi. Nu sejen ngilu keprok. Asa reueus teh mun ditanggap nepi ka anggeus. Asa diajenan, najan mere duitna saeutik. Pasti teu salawasna kitu. Kadng-kadang nepi ka lagu anggeus euweuh nu nolol-nolol acan. Mun kaluar-kaluar atuh ti imah, pek ngomong, “Laguna raoseun, tapi punten nya nuju teu gaduh artos.” Ngeunah kadengena, ngeunah kana hate. Cek paribasa ge, hade ku basa, goreng ku basa.

Nu ruaban mah beda deui. Kakara ge engab rek nyanyi, geus dipiheulaan,”Persaben!” cenah, disaruakeun jeung kanu jajaluk. Padahal mah matak naon dengekeun we tepi ka anggeus. Daek sumpah, teu dibayar ge teu nanaon, da niatna ge lain rek jajaluk. Dibere sukur, teu dibere kajeun. Nu penting mah nyanyi.

Kungsi aya bejana ka kolot, kuring sok ngamen. Diseukseukan. “Pan ngarah teu pundungan,” ngan sakitu nembal teh. Kadieunakeun sok rajeun tulas-tulis, gumbur-gambar. Sok dikirimkeun ka koran lokal. Honorna ukur rerebuan tapi babasaanana matak genah kana hate. “Terus berkarya, ya..” Pernah honorna telat, pek ditanyakeun. Singhoreng pohoeun meureun, da teu lila terus dikirim, bari menta dihampura. Dihapunten pisan Kang, pan hade ku basa, goreng ku basa.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: